I-V – 9:00 – 20:00 val., VI – 10:00 - 13:00 val. VII – nedirbame

PATVIRTINTA

UAB „SANUS AXIS“  direktoriaus

2024 m gegužės m. 2 d. įsakymu Nr. SA-001

 

UAB “SANUS AXIS“ STUBURO KLINIKMOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.  UAB SANUS AXIS (toliau – Įstaiga), įstaigos kodas 306370244, asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, veikianti adresu: A. Tumėno g. 4, Vilnius, LT- 01109, el. paštas: [email protected] , tel. nr .: +370 684 94777, interneto svetainės adresas: www.sanusaxis.lt
1.2.  Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos priežiūros įstaigų, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais bei kitais teisės aktais, Įstaigos įstatais bei šiomis vidaus tvarkos taisyklėmis (toliau – Taisyklės).
1.3.  Taisyklės parengtos atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus ir nustato bendruosius darbuotojų, pacientų ir jų atstovų tarpusavio santykių principus bei elgesio normas.
1.4.  Įstaiga užsiima tik ta veikla, kuri nurodyta jos Įstatuose bei turimose licencijose.
1.5.  Įstaiga teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas (mokamas), įskaitant ir konsultacijas asmens sveikatos priežiūros klausimais.
1.6.  Įstaigos darbuotojai turi teisę nukrypti nuo šių Taisyklių, jeigu konkrečiu atveju formalus šių Taisyklių laikymasis prieštarautų paciento interesams.
1.7.  Šių taisyklių privalo laikytis visi Įstaigos darbuotojai, pacientai, jų atstovai, lankytojai ir kiti Įstaigos teritorijoje ar patalpose esantys asmenys.
1.8.  Įstaigos darbuotojai, aptarnaudami pacientus, vadovaujasi nacionaliniais ir tarptautiniais etikos ir elgesio kodeksais.
1.9.  Taisyklės viešai skelbiamos Įstaigos internetiniame portale www.sanusaxis.lt arba Įstaigos patalpose.
1.10.  Įstaigos teritorija gali būti stebima vaizdo kameromis.
1.11.  Pacientai kreipiasi į Įstaigą savo laisvu apsisprendimu dėl sveikatos priežiūros paslaugų.
1.12.  Pagrindinės Taisyklėse naudojamos sąvokos
1.12.1. Lankytojas – bet kuris asmuo, nesantis darbuotoju, pacientu ar paciento atstovu, esantis Įstaigos patalpose.
1.12.2. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis, ir gaudamas šias paslaugas turi įstatymų nustatytas teises bei pareigas (toliau – Pacientas);
1.12.3. Paciento atstovas – Paciento atstovas pagal įstatymą (tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai) ar atstovas pagal pavedimą. Jeigu pilnametis Pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rūpyba, nei globa, visos Įstaigos pareigos Pacientui vykdomos asmeniui, kurį Pacientas yra raštu įgaliojęs veikti savo vardu. Jeigu tokio įgalioto asmens nėra arba jeigu įgaliotas asmuo nesiėmė būtinų veiksmų, pareigos turi būti vykdomos Paciento sutuoktiniui arba sugyventiniui (partneriui), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio (partnerio) nėra, pareigos vykdomos Paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako.
1.12.4. Mokamos paslaugos – tai tokios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias susimoka patys Pacientai arba už juos sumoka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos visiems besikreipiantiems į Įstaigą Pacientams. Už suteiktas paslaugas Pacientai sumoka pagal Įstaigoje galiojančiame kainyne nurodytus įkainius, išskyrus atvejus, kuomet kainynas yra derinamas individualiai, atsižvelgiant į paciento apsilankymų dažnumą ir kt. detales.
1.12.5. Visos kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra apibūdintos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

2. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS
2.1. Įstaigos darbo laikas skelbiamas Įstaigos internetiniame puslapyje www.sanusaxis.lt ir ant Įstaigos padalinio pagrindinio įėjimo durų bei yra prieinamas susipažinti kiekvienam Įstaigos pacientui.

3. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA
3.1.  Norėdami gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti juridiniai ir fiziniai asmenys gali raštu (įskaitant el. paštą) arba žodžiu kreiptis į Įstaigą telefono skambučiu arba į Įstaigos registratūrą. Taip pat ši informacija yra skelbiama ir viešai prieinama Įstaigos internetiniame puslapyje www.sanusaxis.lt .
3.2.  Pacientai registruojami Įstaigos padalinio darbo laiku telefonu, registruojasi patys internetu, el.paštu [email protected] arba atvykę į Įstaigą.
3.3.  Atvykdamas į Įstaigą Pacientas turi turėti asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu Pacientą atstovauja Paciento atstovas, papildomai turi būti pateikti Paciento atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir atstovavimo pagrindą patvirtinantys dokumentai.
3.4.  Pirmo vizito Įstaigoje metu, Įstaigai turi būti pateikti 3.2. p. nurodyti dokumentai, Pacientui pateikiama Asmens sveikatos paslaugų teikimo sutartis (toliau – Sutartis), kuri, Paciento ar jo atstovo, turi būti užpildoma ir pasirašoma.
3.5.  Įstaigos sveikatos priežiūros specialistai (pagal poreikį) Pacientus konsultuoja savo darbo grafikuose numatytomis valandomis.
3.6.  Pacientai registruojami Įstaigos padalinio darbo laiku telefonu, registruojasi patys internetu, el.paštu [email protected] arba atvykę į Įstaigą.
3.7.  Įstaigos registratūros darbuotojas Pacientui pageidaujant registracijos metu suteikia informaciją apie Įstaigoje dirbančius gydytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus, jų kvalifikaciją, darbo grafiką, teikiamų paslaugų rūšis ir kainas.
3.8.  Apie numatytą paslaugos vizito laiką Pacientui iš anksto primenama trumpąja (SMS) žinute.
3.9.  Pacientas privalo atvykti į Įstaigos padalinį ne vėliau kaip 5 minutės prieš numatytą vizito laiką, nebent yra informuotas iš anksto apie atvykimą anksčiau. Pacientas, pavėlavęs į vizitą daugiau nei 15 min., gali būti nepriimtas.
3.10.  Jei Pacientui yra skirtas konkretus priėmimo laikas ir Įstaiga dėl susiklosčiusių aplinkybių savo iniciatyva nori jį pakeisti, naujas priėmimo laikas Pacientui, palikusiam savo telefono numerį, turi būti praneštas kaip įmanoma anksčiau iki planuoto priėmimo pradžios.
3.11.  Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja Pacientą ilgiau negu tam Pacientui paskirtas laikas, kiti Pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs Pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Įstaigos padalinio registratūros darbuotojai apie gydytojo vėlavimą Pacientą informuoja žodžiu.
3.12.  Jei Pacientas negali atvykti į Įstaigą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki paskirto laiko pradžios) apie tai pranešti telefonu arba asmeniškai atvykęs į Įstaigos padalinio registratūrą ir (jeigu pageidauja) susitarti dėl kito apsilankymo laiko.
3.12.1 Jei Pacientas apie savo neatvykimą nepraneša iš anksto du kartus iš eilės, Įstaiga pasilieka teisę prašyti avansinio apmokėjimo, t.y. sumokėti už planuojamą vizitą jo rezervavimo momentų.
3.13.  Pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinių ir ryšių technologijų pagalba pateiktų Paciento identifikacinių duomenų bei duomenų apie Paciento sveikatos būklę teisingumą.
3.14.  Asmenims, apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų, sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje yra neteikiamos.
3.15.  Teikiant ir gaunant informaciją, teikiant paslaugas ar bendraujant tarpusavyje, Įstaigos darbuotojai ir Pacientai bei juos lydintys asmenys turi elgtis dalykiškai ir pagarbiai. Įgyvendinant šiame punkte išdėstytus reikalavimus, Įstaigos darbuotojai privalo dalykiškai išsamiai ir savo kompetencijos ribose atsakyti į Pacientų ar juos lydinčių asmenų klausimus, suteikti jiems informaciją ir duomenis, laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

4. MOKAMOS PASLAUGOS IR JŲ TEIKIMO TVARKA
4.1.  Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 2023-10-16 Įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 5852.
4.2.  Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje nėra teikiamos.
4.3.  Mokamai teikiama: visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Įstaigos internetiniame tinklalapyje www.sanusaxis.lt arba kainas pateikia Įstaigos registratūros darbuotojai (telefonu, el. paštu, atvykus į Įstaigą).
4.4.  Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir konsultacijas, Pacientas atsiskaito kiekvieną kartą po vizito grynaisiais pinigais ar banko kortele. Galimybė mokėti banko pavedimu turi būti iš anksto suderinta su Įstaigos administracija. Sumokėjus už paslaugas Įstaigos kasoje, Pacientui pateikiamas kasos apmokėjimo kvitas, pagal poreikį išrašoma sąskaita-faktūra.
4.5.  Tuo atveju, jeigu bus teikiamos paslaugos, apmokamos iš draudimo lėšų būtina pateikti dokumentą, patvirtinantį paciento draudimą privalomuoju ar savanorišku sveikatos draudimu.
4.6.  Pacientui laiku neatsiskaičius už atliktas paslaugas, Klinika turi teisę reikalauti mokėti 0,1 procento delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE
5.1.  Paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės
5.2.  Pacientų teisės:
5.2.1.Pacientas turi teisę dalyvauti priimant sprendimus dėl jam reikalingų asmens sveikatos priežiūrospaslaugų bei gauti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
5.2.2.Pacientas turi teisę būti prižiūrimas savo garbės ir orumo nežeminančiose sąlygose, Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams užtikrinant pagarbų elgesį jo atžvilgiu.
5.2.3.Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
5.2.4.Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų ligą, gydymą ir slaugą būtų žiūrima pagarbiai. 5.2.5.Pacientas turi būti informuojamas apie sveikatos priežiūros specialisto vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.
5.2.6.Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
5.2.7.Pacientas turi būti informuojamas apie Taisykles ir tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu Įstaigoje.
5.2.8.Pacientui asmens sveikatos priežiūros paslaugos gali būti teikiamos tik su jo sutikimu/ valios išreiškimu.
5.2.9. Gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas Paciento vizito metu įvertina Paciento sveikatos būklę bei numato sveikatos priežiūros planą (įskaitant sveikatos priežiūros tikslus ir laukiamus priežiūros rezultatus), gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas apie tai suprantamai informuoja Pacientą. Sveikatos priežiūros planas suderinamas su Pacientu atsižvelgiant į jo sveikatos priežiūros tikslus (klinikinius ir sveikatos stiprinimo).
5.2.10.trečios šalies atstovai (šeimos nariai, globėjai, vertėjai, Įstaigoje mokymosi procese dalyvaujantys sveikatos priežiūros specialistai ir pan.) gali dalyvauti teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas Pacientui, tik gavus žodinį ar raštišką Paciento sutikimą.
5.2.11. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo metodus ir gydymo prognozę;
5.2.12. informacija Pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Pacientui turi būti paaiškinta apie gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomo gydymo;
5.2.13. Pacientui nuo 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo sutikimu;
5.2.14. nepilnamečiam Pacientui iki 16 metų visos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigoje teikiamos tik su jo atstovų sutikimu. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp Paciento iki 16 metų ir jo atstovų, gydymo metodus parenka gydytojas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus;
5.2.15. kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama Pacientui nuo 16 metų, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl Pacientui teiktinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydytojas specialistas, išimtinai vadovaudamasis Paciento interesais. Sprendimą gydytojas pagrindžia Paciento medicinos dokumentuose;
5.2.16. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie Paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su Paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar Pacientui slaugyti;
5.2.17. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigos vadovybę raštu, el. paštu: [email protected] , telefonu +370 684 94777;
5.2.18. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą;
5.2.19. visa būtina informacija Pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo Įstaigoje metu. Informacija skelbiama Įstaigos internetiniame puslapyje www.sanusaxis.lt
5.2.20. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu suteikti informaciją apie tai, ar Įstaiga tvarko jo asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis;
5.2.21. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištaisyti jo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
5.2.22. Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigą su prašymu ištrinti jo asmens duomenis (ar apriboti jų tvarkymą), kurie yra tvarkomi tik su jo sutikimu, jei Pacientas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu;
5.2.23. Pacientas turi teisę gauti jo paties pateiktus asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
5.2.24. Pacientas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant profiliavimą tiesioginės rinkodaros tikslais;
5.2.25. Pacientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;
5.2.26. Pacientas turi teisę duomenų apsaugos klausimais kreiptis tiesiogiai į Įstaigą teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis (bendruoju Įstaigos el. paštu, žodžiu (bendruoju Įstaigos telefonu). Pacientų prašymus dėl duomenų subjekto teisių Įstaiga nagrinėja nemokamai. Prašymą nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba neproporcingas, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais. Detalesnė informacija apie pacientų, kaip duomenų subjektų, turimas teises bei jų įgyvendinimą Įstaigoje pateikiama Privatumo politikoje, paskelbtoje internetiniame puslapyje www.sanusaxis.lt, taip pat Privatumo politikoje.
5.2.27. Pacientas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, nepavykus išspręsti duomenų apsaugos klausimų su Įstaiga.
5.3. Pacientų pareigos:
5.3.1.Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu;
5.3.2.Pacientas privalo susipažinti su jam pateiktomis Įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
5.3.3.Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Įstaigos darbuotojais;
5.3.4.Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus Pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
5.3.5.Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais; 5.3.6.Pacientas privalo laiku sumokėti už mokamas paslaugas pagal tuo metu Įstaigoje galiojančius įkainius;
5.3.7.Pacientas kiek leidžia sveikatos būklė, turi laikytis asmens higienos reikalavimų; 5.3.8.Pacientas turi tinkamai elgtis su Įstaigos įranga ir inventoriumi, tausoti Įstaigos turtą;
5.3.9.  Pacientams ir lankytojams draudžiama Įstaigos patalpose ir teritorijoje filmuoti, fotografuoti patalpas ir darbuotojus, Pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
5.3.10.  Pacientui draudžiama UAB „SANUSA AXIS“ patalpose turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;
5.3.11.  Pacientai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
5.3.12.  Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti patalpose ar specialiai tam neskirtose vietose

6. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
6.1.  Įstaigoje pacientams užtikrinama galimybė išreikšti savo nuomonę apie jiems atliktų ar atliekamų paslaugų kokybę.
6.2. Esant nesutarimams, Įstaiga visada siekia išspręsti konfliktus tarp Įstaigos ir Paciento taikiai, abipusio susitarimo būdu.
6.3.  Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip Paciento, teisės, Pacientas ( arba jo įstatyminis atstovas) raštu turi kreiptis į Įstaigos administraciją.
6.4.  Skundą pacientas gali pateikti raštu, siųsti paštu, elektroniniu paštu, laikydamasis teisės aktų nustatytos tvarkos. Pateikdamas skundą, Pacientas privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą. Įstaigos administracija privalo skundą užregistruoti.
6.5.  Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.
6.6.  Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu kreipiasi, bei duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė.
6.7.  Nepasirašyti, be pilnų duomenų pareiškimai, skundai pripažįstami anoniminiais ir nenagrinėjami.
6.8.  Įstaiga, gavusi paciento skundą, jį išnagrinėja ir raštu praneša pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
6.9.  Įstaigos vadovas, nagrinėdamas skundus, prireikus, gali reikalauti papildomų susijusių dokumentų iš kitų įstaigų, imtis kitų priemonių situacijai objektyviai išspręsti.

7. INFORMACIJOS PACIENTUI IR /AR JO ATSTOVAMS TEIKIMO TVARKA
7.1.  Visa informacija apie Paciento buvimą Įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie Pacientą yra laikoma konfidencialia.
7.2.  Informacija apie paciento sveikatos būklę teikiama tik pačiam pacientui. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, įstaigoje taikomus ar asmens sveikatos specialistui žinomus kitus gydymo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos Paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, informacija Pacientui pateikiama atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus.
7.3. Visa informacija apie paciento būklę, diagnozę, gydymą gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
7.4.  Informacija telefonu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.
7.5.  Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems suvokiama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio ir jo tėvų ar globėjų, gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio paciento interesais.
7.6.  Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

8. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS
8.1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareiginių instrukcijų reikalavimų.
8.2. Įstaigoje ir jos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų ir kitų ženklų reikalavimais.
8.3. Pacientai ir lankytojai privalo:
8.3.1.vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos klausimais;
8.3.2.vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei; 8.3.3.imtis visų atsargumo priemonių judėdami paviršiais, kurie buvo neseniai valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų; 8.4. Įstaigos patalpose draudžiama:
8.4.1.vartoti alkoholinius gėrimus, tabako gaminius (rūkyti), narkotines ir psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas;
8.4.2.turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą;
8.4.3.įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
8.4.4.savavališkai įeiti ar lankytis Įstaigos tarnybinėse patalpose;
8.4.5.Pacientai ir lankytojai už Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
8.4.6.Už darbų saugą Įstaigoje atsakingas darbų saugos specialistas arba kitas Įstaigos direktoriaus paskirtas fizinis arba juridinis asmuo.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1.  Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems UAB „SANUS AXIS“ stuburo klinikos darbuotojams, pacientams ir lankytojams;
9.2.  Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, pacientai ir lankytojai su jomis susipažįsta UAB „SANUS AXIS“ stuburo klinikos registratūroje arba interneto svetainėje www.sanusaxis.lt

 

__________________________________________